این کتاب هم برای خواننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیر و جدیِ ادبیات خوب و راضی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده است و هم به‌خاطرِ موضوعِ متفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش طیفِ مخاطبِ عام را هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند راضی کند. «بر سنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرشِ خیسِ شانزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لیزه» به زنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیِ شیدا، دختری از خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای پرجمعیت و مذهبی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد. شیدا اگرچه از کودکی پای حرفِ مادرش نشسته و همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی فنونِ روضه و خطبه را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داند و مجالس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش رونق گرفته اما از طرفِ سازمانی برای همکاری به فرانسه دعوت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود...


خرید کتاب بر سنگ فرش خیس شانزه لیزه
جستجوی کتاب بر سنگ فرش خیس شانزه لیزه در گودریدز

معرفی کتاب بر سنگ فرش خیس شانزه لیزه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بر سنگ فرش خیس شانزه لیزه


 کتاب تابستان مرگ و معجزه
 کتاب دختر گمشده
 کتاب مراقبت شدید
 کتاب هایکوی کلاسیک
 کتاب مغز چالش جو
 کتاب او و او