کتاب دیوار

اثر ژان پل سارتر از انتشارات جامه دران - مترجم: صادق هدایت-جدید ترین کتاب ها

The Wall, the lead story in this collection, introduces three political prisoners on the night prior to their execution. Through the gaze of an impartial doctor--seemingly there for the mens solace--their mental descent is charted in exquisite, often harrowing detail. And as the morning draws inexorably closer, the men cross the psychological wall between life and death, long before the first shot rings out.

This brilliant snapshot of life in anguish is the perfect introduction to a collection of stories where the neurosis of the modern world is mirrored in the lives of the people that inhabit it.


خرید کتاب دیوار
جستجوی کتاب دیوار در گودریدز

معرفی کتاب دیوار از نگاه کاربران
شما در یک نفس bitirebileceäÿ ± آلن 5 ã¶ykã¼ جای ویندوز XP خسته، من فکر می کنم ã¶ykã¼ از عقب kapaäÿä kitabä ± ± ± نار حتی بدون خواندن baåÿlamalä kaã§ä ± ± ± R .. heyecanä می تواند یک نشانه از چند verilmiåÿ در پشت جلد. sã¼rã¼kleyicilik وجود دارد از خواندن ± zweigä N ã¶ykã¼، البته varoluåÿã§ulukl به harmanlanmä ± یک تیم åÿekil. من به گریه افتادم چون افسانه من در محل من تشخیص داده شد :) این یک نابغه بزرگ برای نوشتن اختلاف است.

مشاهده لینک اصلی
O¿O¡O € O¤O¡O O¾O ¥ Õ · Ö Ø'Ø O¶O¹OO¾O Õ ¥ ° در O¡O · O¾O «O¡O¼O¶O ¥ O¬OO¾ O¶O¡ O O € Õ ‡ ‰ O®O¡O¾O¡O¬OO «O¡O¶O¡O¬O« OºO¡O¿O'O¾O¡O®O \"OSO¡O € ‰ O§O O | O§O € O¾O¡O²OO، O، OO € O¡O'O O¶ Õ ¥ «O¶O¹ O¹O§، OO € O¿O € ¢ O¡O'O¡O O¡ O¶O¾O¡O® ا OOμO¡O¶O \"OO، O '، OºO¡O € O | O¾OO، O' ا، Ø ¢ Õ · O¡O¿ O¡O¶ Õ ¥ ‡ O¶O¡O O¡O¶O ° Õ ¥ Õ © Õ © Õ O§O ‰ € ¢ Õ ¥ OμO O'O¶ OOμO¡O¶O \"O¶ ا O¡O¶ Õ درجه سانتی Õ ¥ ¥ Õ Õ © Õ ©، ای ¥ O O € ¢ Ö \"O ¥ O | « OºO¡O¿O «O¶ ¥ ¥ Õ O¶ O¤O o'O¿O¡O¬O «O½A» Ö ‰) O »¥ O¤O Oº، OºO¡O¿O'O¾O¡O®O\" ‡ Ø در OO¡ O¶O¡O Ö € ¥ Õ ° ¥ O¡OμO O¶ O§O¬O ¥ OO¿O € OO¶O¡OμO «Õ £ درجه € Ö O¶\" ای «(کتاب) O¿O ¥ O½O\" Ø ± Ø ... Õ OO¾O OμO O، Ö",null,null,0]]

مشاهده لینک اصلی
دیوار â~ ... â~ ... â~ ... â~ ... â~ ... اتاق â~ ... â~ ... â~ ... اریستراتوس â~ ... â ... ... â~ ... â~ ... INTIMACY â~ ... â~ ... â~ ... فرزند یک رهبر â~ ... â~ ... â~ ...

مشاهده لینک اصلی
متشکل از تعدادی از داستان های کوتاه فلسفی و روان شناختی، این مجموعه در اصل و فرانسه یکی از مهمترین و چشم باز و در عین حال تجارب خواندن ترسناک است.

مشاهده لینک اصلی
او © OO، ای، ای، ای، ای، ای، ای، ای، ای، ای، ای، ای، ای، ای، ای، ای، ÕμÕ¶

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دیوار


 کتاب در باب آنارشیسم
 کتاب برف سیاه
 کتاب ویروس چشم قرمز
 کتاب آخرین روز یک محکوم
 کتاب محفل عوضی ها
 کتاب شهر دزدها