کتاب زیر پوست من

اثر دوریس لسینگ از انتشارات هنر پارینه - مترجم: سمانه جعفری-جدید ترین کتاب ها

در زیر پوست من: جلد I از زندگینامه من، تا سال 1949 (1994) اولین جلد خاطرهنگاری Doris Lessings بود من با پوست خیلی زود متولد شدم یا آنها توسط من ... دست های قوی و کارآمد از بین رفته بودند. تجربیاتی که از طریق این پوست ها جذب می شوند، در این خاطرات دوران نوجوانی و دوریس لسینگ، به عنوان دختر یک خانواده استعماری انگلیس در ایران و جنوب رودزیا، صادقانه و با نهایت قاطعیت، لسینگ رشد آگاهی او، جنسیت او و سیاست او، ارائه یک فرصت نادر برای تحت پوست او و کشف نیروهایی که او را یکی از نویسندگان برجسته ترین زمان ما ساخته شده است.


خرید کتاب زیر پوست من
جستجوی کتاب زیر پوست من در گودریدز

معرفی کتاب زیر پوست من از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب زیر پوست من


 کتاب ساکن برج بلند
 کتاب وداع با اسلحه
 کتاب نظم و زوال سیاسی
 کتاب چگونه با طبیعت صمیمی شویم
 کتاب هنر رفتار با زنان
 کتاب روزگاری جنگی در گرفت